Risico Inventarisatie en Evaluatie 2023

Het opstellen van de RI&E is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet.

In de RI&E worden alle arbeidsrisico’s in kaart gebracht, en beoordeelt of de juiste zijn maatregelen getroffen. De maatregelen moeten leiden tot het voorkomen van ongevallen en gezondheidsklachten.

Vanzelfsprekend zijn er risico’s verbonden aan ieder bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak is opgenomen welke acties zijn uitgezet om kans en effect te verminderen, welke prioriteit deze hebben, en wie verantwoordelijk is voor de opvolging.

Tijdens het opstellen van de RI&E wordt beschreven welke maatregelen er getroffen moeten worden om een groot aantal al vastgestelde risico’s weg te nemen of te verminderen. Deze al vastgestelde onderwerpen/risico’s moeten beantwoord worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Vervolgens moeten de extra risico’s zoals die aan boord aanwezig zijn beschreven worden.

Na het bepalen van de risico’s en beoordelen van de al genomen acties blijven er altijd niet gedekte risico’s over. De acties de nodig zijn om deze risico’s te verminderen komen in het actieplan.

Hoe worden risico’s weggenomen? Door werk anders te doen, door technische oplossingen, door de eigen procedures, door procedures, overleg, training en familiarisatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen.  Maatregelen om risico’s te verminderen zijn specifiek voor elk bedrijf, veelal worden de oplossingen opgenomen in de eigen werkwijze en of procedures.

Toetsing van een RI&E

Een RI&E moet getoetst worden. Deze toetsing kan via de BBZ worden uitgevoerd door Rob F. Schipper, Gecertificeerd hoger veiligheidskundige bij De Wilde Ingenieursgroep. Wanneer de RI&E volledig en duidelijk is opgesteld kan deze keuring op afstand plaatsvinden. Mocht de RI&E slechts deels ingevuld of onduidelijkheden bevatten, dan moet er een bezoek aan boord plaatsvinden.